[1]
Kadri Taufiq, Rupapara Keval, and Poriya Bhavesh, “3-Phase power factor corrector”, IJAREST, vol. 3, no. 13, p. -, Dec. 2016.