(1)
Kadri Taufiq; Rupapara Keval; Poriya Bhavesh. 3-Phase Power Factor Corrector. IJAREST 2016, 3, -.